Εταιρικά Στοιχεία

I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Παρακαλούμε όπως, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας ή συνέδρια, μελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ» (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενοι οι «Όροι») της «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.». Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL» εδρεύει στην Αθήνα (οδός Προύσης 3, Τ.Κ. 10440), είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας με αριθμό μητρώου 312211, είναι κάτοχος του υπ’ αριθμ. 144538001000 του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αριθμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων 0206Ε60000633301 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και κάτοχος του υπ’ αριθμ. 800902765 Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «SCL»). Η SCL είναι διοργανώτρια εταιρεία Οργανωμένων Ταξιδιών, Συνεδρίων ή/και άλλης φύσεως εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σε συνδυασμό με ταξιδιωτικά πακέτα, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία, ή πράκτορες, οργανώνοντας κατ’ επάγγελμα Οργανωμένα Ταξίδια, Συνέδρια ή/και άλλης φύσεως εκδηλώσεις και πωλώντας, ή προσφέροντας τα Οργανωμένα Ταξίδια προς πώληση, απ’ ευθείας, ή μέσω πωλητών, και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ ξενοδοχείων, άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων ή πρακτόρων, καθώς και μεταφορικών μέσων, με σκοπό την πώληση Οργανωμένων Ταξιδιών στον ταξιδιώτη. Επιπροσθέτως, η SCL, ως μεσολαβητής πράκτορας, μεταπωλεί, ή προσφέρει προς πώληση, Οργανωμένα Ταξίδια που έχουν προγραμματίσει άλλοι διοργανωτές, στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο, ωστόσο, ενώ δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των διοργανωτών, θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη-πελάτη της ως μεσολαβητής τους.

2. Οι Όροι έχουν καταρτιστεί συμφώνως προς το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 225/11.9.1996), εκδοθέντος κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, που πωλούνται, ή προσφέρονται προς πώληση, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην της Ελβετίας.

3. «Οργανωμένο Ταξίδι» νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός δύο (2) τουλάχιστον από τα στοιχεία της μεταφοράς, της διαμονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με χωριστή τιμολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστημα και από τον ίδιο Διοργανωτή. Δεν θεωρείται οργανωμένο ταξίδι η μεμονωμένη πώληση εισιτηρίου μεταφοράς ή καταλύματος μόνον ή άλλης, μόνης, τουριστικής υπηρεσίας. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, στην έννοια «Οργανωμένο Ταξίδι» συμπεριλαμβάνεται και το ταξιδιωτικό πακέτο για την παρακολούθηση συνεδρίου ή εκδήλωσης, εφόσον υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

1. Η δήλωση συμμετοχής σας σε οιοδήποτε Οργανωμένο Ταξίδι που, είτε διοργανώνεται και πραγματοποιείται μόνον από την SCL, ή από την SCL σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο (ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.), είτε πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση από τη SCL, έχοντας προγραμματιστεί από άλλους διοργανωτές, :
(α) σημαίνει την, από εσάς, προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εκάστοτε «Πληροφοριών και Ειδικών Όρων Συμμετοχής» [οράτε κατωτέρω εδάφιο (β)], ισχύουν παράλληλα με αυτούς, παρέχουν τις γενικές πληροφορίες συμμετοχής σας στο Οργανωμένο Ταξίδι και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ υμών και της SCL και
(β) προϋποθέτει την ενδελεχή μελέτη και αποδοχή των ισχυόντων «Πληροφοριών και Ειδικών Όρων Συμμετοχής» του εκάστοτε Οργανωμένου Ταξιδιού (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενα οι «Ειδικοί Όροι»), που εκτίθενται στην ιστοσελίδα μας (www.sclevents.gr) ή σε άλλα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα ή με άλλο σταθερό μέσο) έντυπα της SCL.

2. Κάθε Οργανωμένο Ταξίδι έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής, η οποία αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους του. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις της SCL προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών μας. Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Οργανωμένο Ταξίδι της SCL αποτελεί σύμβαση μεταξύ της SCL και υμών και καλύπτει και την οικογένειά σας, ή/και την ομάδα που εκπροσωπείτε ή/και καλύπτετε οικονομικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν αμέσως μετά την έκδοση του (ηλεκτρονικού ή έγχαρτου ή με άλλο σταθερό μέσο) εντύπου του Οργανωμένου Ταξιδιού (μετά του οικείου τιμοκαταλόγου του). Εφόσον σας ενδιαφέρει κάποιο ταξίδι, και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, να εγγράφεστε έγκαιρα σε αυτό.

3. Δυνατότητα συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι μας έχετε εφόσον είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ή αν συνοδεύεστε από ενήλικο πρόσωπο (ισχύει μόνο για το ταξιδιωτικό τμήμα της διοργάνωσης), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και με την ισχύουσα κάθε φορά τιμή και λοιπές επιβαρύνσεις. Η συμμετοχή σας τίθεται σε ισχύ:
(α) με τη σχετική σας δήλωση συμμετοχής,
(β) την πληρωμή της αντίστοιχης προκαταβολής που αφορά στο Οργανωμένο Ταξίδι και
(γ) την έκδοση του σχετικού παραστατικού ή απόδειξης είσπραξης από την SCL.
Η δήλωση συμμετοχής σας διενεργείται είτε με επίσκεψη στα Γραφεία της SCL, είτε δι’ αλληλογραφίας μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax), τηλεφωνικών κλήσεων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η πληρωμή της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής (ή ολόκληρου του ποσού) γίνεται τοις μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς την SCL. Η ολοκλήρωση και υλοποίηση των τριών (3) ανωτέρω προϋποθέσεων σημαίνει την από εσάς ανεπιφύλακτη συνομολόγηση και αποδοχή των παρόντων Όρων και των Ειδικών Όρων του Οργανωμένου Ταξιδιού.

4. Έγκυρη θεωρείται μία δήλωση συμμετοχής αν αναγράφεται στο παραστατικό ή την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο Οργανωμένο Ταξίδι, μετά των ημερομηνιών αναχώρησης και επιστροφής σας και τυχόν άλλων διακριτικών στοιχείων του. Το δικαίωμα συμμετοχής σας στο Οργανωμένο Ταξίδι εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους του («ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του Οργανωμένου Ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην SCL να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ακύρωσης που προβλέπονται στους Όρους.

5. Εάν, ως συμβαλλόμενος με την SCL για το Οργανωμένο Ταξίδι, εκπροσωπείτε την οικογένεια ή/και την ομάδα σας, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε όλους τους εκπροσωπούμενους από εσάς συνταξιδιώτες σας για τις λεπτομέρειες, του Όρους και τους Ειδικούς Όρους του Οργανωμένου Ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με εσάς, εφόσον τους εγγράψατε στο Οργανωμένο Ταξίδι, η δε SCL, θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν της ζητηθεί.

6. Πριν την αναχώρησή σας, θα λάβετε ενημερωτικά έντυπα με λεπτομέρειες για τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. Σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής ή εξόφλησης, είναι πιθανό να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόμιο αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο στα έντυπα που θα παραλάβετε. Όταν αναφέρονται ώρες, αυτές βασίζονται στο 24ώρο σύστημα (π.χ. 16.00 αντί 4 μ.μ.).

ΙΙΙ. ΤΙΜΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1. Η αξία του Οργανωμένου Ταξιδιού (εφεξής χάριν συντομίας καλουμένη η «Τιμή») αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους του Οργανωμένου Ταξιδιού της SCL, όπου αναλύονται, οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, θεωρήσεις διαβατηρίων-visas, κλπ.), οι οποίες συνήθως, συμπεριλαμβάνονται στην Τιμή, αν δεν ορίζεται άλλως. Η Τιμή υπολογίζεται κατά την ημέρα που εκδίδονται οι Ειδικοί Όροι, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών του Οργανωμένου Ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η SCL, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της Τιμής, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, κατά συνέπεια, η Τιμή μπορεί να αλλάξει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης ή/και έναρξης του συνεδρίου, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της Τιμής σε σημαντικό βαθμό για τους παραπάνω λόγους, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας και να σας επιστραφούν τα χρήματα που έχετε καταβάλει ή να σας προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που σας προσφερθεί είναι κατώτερης αξίας, θα σας επιστραφεί η διαφορά. Αποτελεί υποχρέωσή σας να γνωστοποιήσετε στην SCL εγγράφως την όποια απόφασή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από τη στιγμή που σας κοινοποιηθεί η αύξηση της Τιμής. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, η SCL είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει την συμμετοχή σας και να σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχετε καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις καυσίμων, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.). Παγίως, οι τιμές των οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στους Ειδικούς Όρους υπηρεσίες.

2. Η Τιμή μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων, απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από τη SCL θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα Οργανωμένο Ταξίδι, δεν σας δικαιοδοτεί να απαιτήσετε ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας χωρίς να καταβάλετε τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Επίσης, η SCL δικαιούται, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών.

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SCL

1. Η SCL υποχρεούται να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Οργανωμένο Ταξίδι που σας διαθέτει. Η SCL, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, δεν πρέπει να προγραμματίζετε επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς σας από τον έναν προορισμό στον άλλο. Στις εκδρομές των Χριστουγέννων, Νέου Έτους, Αποκριάς και Πάσχα, οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους, πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην Τιμή δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στους Ειδικούς Όρους του Οργανωμένου Ταξιδιού. Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της. Σημειούται ότι η SCL δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του Οργανωμένου Ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Οργανωμένου Ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η SCL δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να σας συμπαρασταθεί και να σας φροντίσει με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για τη SCL ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από εσάς τους ιδίους.

2. Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρησή σας για το Οργανωμένο Ταξίδι, η SCL αδυνατεί, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων στους Ειδικούς Όρους υπηρεσιών, οφείλει να προβεί στους κατάλληλους διακανονισμούς που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του Οργανωμένου Ταξιδιού. Εάν αυτοί οι διακανονισμοί δεν είναι εφικτοί, η SCL έχει την ευθύνη να σας επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής είχε τυχόν συμφωνηθεί. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του Οργανωμένου Ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως, εγγράφως και επί τόπου στο συνοδό του Οργανωμένου Ταξιδιού (ή, ελλείψει αυτού, στη SCL), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στη SCL οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση του δεκαπενθημέρου, η SCL δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

3. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή -από πλευράς κόστους- η πραγματοποίηση ενός Οργανωμένου Ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων• ο αριθμός συμμετεχόντων αναφέρεται κάθε φορά στους Ειδικούς Όρους του Οργανωμένου Ταξιδιού. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η SCL διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο Οργανωμένο Ταξίδι, οφείλει δε, να σας ενημερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους, και να σας επιστρέψει τα χρήματα που είχατε καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή σας.

4. Παροχές που δεν αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους ή αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τη SCL, είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Πάντως, οι προαιρετικές αυτές παροχές (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές ούτε για εσάς, ούτε για τη SCL, και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Η SCL δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτήν.

 

hotel detail 2

 

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

1. Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί με το όνομα που δόθηκε από τον ίδιο ή από το πρακτορείο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε το διαβατήριο σας καθώς η SCL δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόματος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών. Για να πραγματοποιηθεί η κράτηση πρέπει να μας αποσταλεί καθαρή φωτοτυπία του διαβατηρίου μέσω φαξ ή e-mail. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κράτηση ή στην έκδοση βίζας όπου χρειάζεται.

2. Επειδή στο Οργανωμένο Ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα φυσικά πρόσωπα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωσή σας προς το πρόγραμμα του Οργανωμένου Ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών (ή/και ξεναγών) και η έγκαιρη προσέλευσή σας στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Η τυχόν καθυστέρησή σας, ή/και ασυνέπεια, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που απωλέσατε. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επανασυνδεθείτε με την ομάδα (group) με δική σας ευθύνη και έξοδα. H SCL θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας συνδράμει προς τούτο. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο Οργανωμένο Ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Εφόσον είστε πελάτης από περιοχή άλλη από εκείνη της αναχώρησης, θα πρέπει να φθάσετε πολύ νωρίτερα -κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα- στον τόπο αναχώρησης του Οργανωμένου Ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζεστε από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του Οργανωμένου Ταξιδιού από τις ως άνω καθυστερήσεις, συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του Οργανωμένου Ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή σας με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν εσάς τους ιδίους, η δε SCL, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σε αυτό. Εφόσον συνοδεύετε παιδιά, είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και πρέπει να τα εποπτεύετε ανελλιπώς σε όλο το Οργανωμένο Ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

3. Σε περίπτωση που διακόψετε το Οργανωμένο Ταξίδι σας με δική σας απόφαση και αποχωριστείτε από την ομάδα (group), ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούστε ουδεμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής σας εκτός ομάδας βαρύνουν εσάς τους ιδίους. Κατά τον ίδιο τρόπο, η SCL δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του Οργανωμένου Ταξιδιού που δεν σας παρασχέθηκαν από δική σας αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθενείας σας.

4. Πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμά σας, να μεριμνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα, ποτά, κλπ.), καθόσον η SCL δεν υποχρεούται να πληρώσει προσωπικούς σας λογαριασμούς.

5. Σε περίπτωση που κωλύεστε να συμμετάσχετε στο Οργανωμένο Ταξίδι στο οποίο έχετε κρατήσει θέση, μπορείτε να εκχωρήσετε την κράτησή σας σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην SCL για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Η SCL θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης, θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

VΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ/ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Οι αεροπορικές μετακινήσεις στα οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των μεμονωμένων ταξιδιωτών πραγματοποιούνται με εισιτήρια θέσεως ανάλογα με την προτίμηση των ταξιδιωτών. Σας γνωστοποιούμε ότι:
♦ Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμιά προειδοποίηση και έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια
♦ Σε περίπτωση overbooking (δηλαδή μεγαλύτερου αριθμό κρατήσεων από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους), είναι πιθανό να υφίσταται ακόμη και επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη θέση, αλλά η αεροπορική εταιρία για οποιοδήποτε λόγο να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος
♦ Οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη.
♦ Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν από μία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που η SCL δεν δύναται να ελέγξει.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η SCL δεν μπορεί να επέμβει στην αεροπορική εταιρία και κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικώς. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί μετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά.

2. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:
♦ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των καταλυμάτων (ξενοδοχείων κλπ.) που αναφέρονται στα προγράμματα των Οργανωμένων Ταξιδιών της SCL, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη τους, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων.
♦ Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους κάθε Οργανωμένου Ταξιδιού.
♦ Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα «φαρδύκλινο». Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, ή καναπές. Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαμείνετε σε τρίκλινο δωμάτιο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Προς εξυπηρέτησή σας, ορισμένα ξενοδοχεία τοποθετούν και τέταρτο κρεβάτι, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αρκετά περιορισμένος.
♦ Στις ομάδες (group), στα ιατρικά συνέδρια και γενικά στα Οργανωμένα Ταξίδια, συνήθως δεν δίνονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών οικονομικών τιμών, και των απαγορεύσεων του νόμου, των εγκυκλίων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.
♦ Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγκατασταθείτε νωρίτερα στο δωμάτιο, ή να αναχωρήσετε αργότερα, η SCL θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση.
♦ Στα ξενοδοχεία προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης των τιμαλφή και προσωπικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων, διαβατηρίων, εισιτηρίων, τιμαλφή κ.α. επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο εσάς και αποτελεί ολοκληρωτικά δική σας ευθύνη και κόστος ή οποιαδήποτε διαδικασία.
♦ Όλα τα ξενοδοχεία και πλοία διαθέτουν την δυνατότητα επίσκεψης γιατρού στο δωμάτιο ή την καμπίνα σας. Εάν λαμβάνετε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο, σας παρακαλούμε να φροντίσετε να το προμηθευτείτε από τον τόπο της αρχικής σας αναχώρησής.
♦ Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής.
♦ Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξής σας, και εφ’ όσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και την SCL, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί.
♦ Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η SCL θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.

3. ΠΛΟΙΑ: Στα πλοία οι καμπίνες είναι γενικώς μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

4. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι παιδικές χρεώσεις (για ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.

VΙΙ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / VISA: Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το έτος 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Η SCL συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι κάποιο εύλογο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 3, 6 ή 12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές· λ.χ. για τις Αραβικές χώρες απαιτείται λήξη διαβατηρίου μετά 6 μήνες). Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στους Ειδικούς Όρους, ή άλλο έντυπο του Οργανωμένου Ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος. Η SCL παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε Οργανωμένο Ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθείτε εσείς οι ίδιοι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως τη SCL και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: Η SCL παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε πελάτη μας, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Προσοχή:
♦ Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των πελατών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ.
♦ Οι πελάτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν σχετικά την SCL, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παροχής υπηρεσιών, ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους.
♦ Επίσης, πολλές από τις δραστηριότητες κάθε είδους, που περιλαμβάνονται στα ταξίδια μας (π.χ. υπαίθριες δραστηριότητες), μπορεί να απαιτούν καλή υγεία και φυσική κατάσταση από την πλευρά των πελατών για την πραγματοποίησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσκομίζετε ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ότι είστε σε θέση να ασχοληθείτε ακίνδυνα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
♦ Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη Ηπατίτιδας Α και Β τύπου, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριότητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιμου νερού.

 

shopping detail 06

 

VΙΙΙ. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

1. Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά σας γίνονται μόνο εγγράφως προς την SCL και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

♦ Προ 21 ημερών από την αναχώρηση €50 για ταξίδια στην Ελλάδα και €80 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
♦ 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας του Οργανωμένου Ταξιδιού.
♦ 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% της συνολικής αξίας του Οργανωμένου Ταξιδιού.
♦ 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
♦ Για κρουαζιέρες ισχύουν άλλοι όροι ακυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων κάθε εταιρείας, που ισχύουν για κάθε εκδρομή-κρουαζιέρα.
♦ Για ατομικά, μεμονωμένα ταξίδια καθώς και ταξίδια συλλόγων, σχολείων, εταιρειών και ταξίδια κινήτρων κλπ. και για ταξίδια συνεδρίων, ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου, που θα ισχύουν για τα συγκεκριμένα ταξίδια. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο δήλωσης συμμετοχής ή από το αν έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους πελάτες.
♦ Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή, και εφ' όσον τα ακυρωτικά δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων πληρώνει και τη διαφορά δωματίου, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

2. Τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην προθεσμία ακύρωσης μιας κράτησης και ποιο είναι το ποσοστό χρημάτων που θα επιστραφεί, εκτίθενται στους όρους του εκάστοτε διοργανωτή και υπερισχύουν πάντα οι όροι που θέτει ο διοργανωτής στο πρόγραμμα του Οργανωμένου Ταξιδιού έναντι των Όρων της SCL.

3. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια τα οποία (άπαντα) πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στους Ειδικούς Όρους του Οργανωμένου Ταξιδιού. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της δήλωσης συμμετοχής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από εσάς ή όχι.

IX. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

1. Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων της SCL. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η SCL δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

2. Σε ορισμένα είδη Οργανωμένων Ταξιδιών (π.χ. με λεωφορείο), κάθε πελάτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν εσάς και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων [οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο], σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών. Εφιστάται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε χρήματα, είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς αποζημιώνουν με βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό. Εφ’ όσον έχετε μαζί σας τιμαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους.

3. Εφόσον είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας, καλό είναι να γνωρίζετε αν η τράπεζά σας, σας παρέχει τυχόν καλύψεις, οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις ατυχημάτων, κλοπής, καθυστερήσεων κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής σας, έχουν καταβληθεί μέσῳ της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα μπορεί να σας αποζημιώσει για τυχόν προσωπικό σας ατύχημα κατά τη διάρκεια του Οργανωμένου Ταξιδιού, να αντικαταστήσει αντικείμενα που ενδεχομένως αγοράσατε με πιστωτική κάρτα, αν απολεσθούν, να καλύψει τα έξοδα που μπορεί να υποβληθείτε εξαιτίας μιας καθυστερημένης πτήσης, ενώ στην περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών σας, μπορεί να σας καλύπτει τα έξοδα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

X. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.

2. Η SCL έχει συνάψει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε Οργανωμένο Ταξίδι που διοργανώνει, για περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών της, που προκύπτουν από τη μη ή την πλημμελή εκτέλεση του Οργανωμένου Ταξιδιού. Επίσης, καλύπτει περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων, καθώς και επαναπατρισμό των πελατών της. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση των πελατών της στο Λογιστήριο ή τη Νομική Υπηρεσία της SCL.

3. Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία η SCL συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».

ΧΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Όρους έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο σύνταξης του κειμένου αυτού για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους Ειδικούς Όρους κάθε Οργανωμένου ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα / Ειδικοί Όροι (ηλεκτρονικά, έγχαρτα ή σε άλλο σταθερό μέσο εμφανιζόμενα), συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων κάθε φορά Τιμών, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων / Ειδικών Όρων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

2. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του πελάτη, όσον αφορά στο Οργανωμένο Ταξίδι, στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.

3. Η SCL και ο πελάτης δεσμευόμαστε να επιλύσουμε με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά το Οργανωμένο Ταξίδι. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

4. Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Οργανωμένο Ταξίδι μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και των Ειδικών Όρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.
ΑΘΗΝΑ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Η Διαχειρίστρια
Στέλλα Λαγού

 

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Pin It